Bilfront anmäler SJ:s annonser till Marknadsetiska Rådet

SJ:s annonser om miljöfördelar med tåget bryter mot grundreglerna för reklam från Internationella Handelskammaren. T ex strider jämförelserna om koldioxidutsläpp från tåg jämfört med bil för en resa Stockholm – Göteborg helt mot den officiella statliga anvisningen för hur miljövärdering av el ska ske. Använder man Statens Energimyndighets uppgifter i rapporten ”Miljövärdering av el” och anvisningarna på myndighetens hemsida www.stem.se blir utsläppet från tåget närmare 30 kg koldioxid per person istället för de 0,4 kg som SJ använder i sin marknadsföringen. – Om jag och andra som aldrig åker tåg skulle följa budskapet i SJs annonser och ta tåget kommer elproduktionen öka. Och marginalproduktionen av el i Sverige är inte alls utsläppsfri vilket SJ påstår. Det är dags att SJ slutar ljuga om järnvägens miljöeffekter, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.